ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές υλοποίησης και συγγραφής μιας ερευνητικής μελέτης που σχετίζεται με την υγεία, εφαρμόζοντας τους κανόνες που ακολουθεί μια επιστημονική εργασία. Η οργάνωση μελετών στην υγεία, οι πειραματικοί σχεδιασμοί, οι δείκτες νοσηρότητας, τα μέτρα κινδύνου και διαγνωστικού ελέγχου, η επιλογή του θέματος, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η ερευνητική προσέγγιση, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας, η συλλογή δεδομένων και η εκμάθηση στατιστικών αναλύσεων με εφαρμοσμένα παραδείγματα, η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και ο τρόπος ανάπτυξης της συζήτησης που καταλήγει στα συμπεράσματα μιας επιστημονικής μελέτης αποτελούν τα βασικά θέματα που αναπτύσσονται διεξοδικά στο παρόν μάθημα. Επίσης, σημαντική αναφορά γίνεται στην κατανόηση των σταδίων για τη συγγραφή και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κ201gr / Κ201en

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει αρχικά τις αλλαγές στη συμπεριφορά ασθενών που πάσχουν από μυοσκελετικά ή άλλα προβλήματα στη διάρκεια της αποκατάστασής τους και να προτείνει λύσεις στους ειδικούς για την διαχείριση των περιπτώσεων αυτών με σκοπό  την  αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποκατάστασης. Που οφείλονται όμως αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά τους εκτός από τον πόνο ή τα υπόλοιπα συμπτώματα που συνοδεύουν έναν τραυματισμό ή μυοσκελετική πάθηση; Οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού και αναφέρονται τεχνικές ενίσχυσης των παραγόντων εκείνων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά του ασθενή και κατ’ επέκταση την παρακίνησή του στο πρόγραμμα αποκατάστασης με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και της ποιότητας ζωής του.

Κ204gr / Κ204en

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο χώρο της υγείας ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ως:

  • μέσο προσομοίωσης και διερεύνησης,
  • διακείμενο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων,
  • βάση επίδειξης και αλληλεπίδρασης και
  • εργαλείο πρόληψης, αποκατάστασης και μεγιστοποίησης της απόδοσης στην υγεία

Κ203gr / Κ203en

ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές  προσεγγίσεις που αφορούν τη συνεισφορά των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ αγγλ. IT ή ICT) στην καταπολέμηση της Φυσικής Αδράνειας (ΦΑ) μέσω ενίσχυσης της Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ). Η ΦΑ είναι από τους βασικούς κινδύνους θανάτου σε παγκόσμιο εύρος. Η ενίσχυση της ΦΔ σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού είναι ένας από τους βασικούς στόχους όλων των διεθνών οργανισμών και για το λόγο αυτό εκδίδονται οδηγίες ΦΔ για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην τήρηση των οδηγιών εφόσον παράγουν μετρήσιμες και «ευανάγνωστες» τιμές.

Κ202gr / Κ202en