Καλωσόρισμα


Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία’’.

Το νέο καινοτόμο Δ.Π.Μ.Σ. οργανώθηκε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τη συμβολή της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία, σε υγιείς και σε κλινικούς πληθυσμούς, καθώς και των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας στην υγεία.

Ο βασικός πυλώνας εκπαίδευσης του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική κατάρτιση με τη χρήση νέων τεχνολογιών και η διαθεματική προετοιμασία των φοιτητών/τριων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές σε χώρους εφαρμογής εξειδικευμένων προγραμμάτων άσκησης σε υγιείς και κλινικούς πληθυσμούς.

Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα βασικότερα εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευόμενους που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε σε άτομα με οικογενειακές, εργασιακές ή άλλες υποχρεώσεις είτε σε άτομα με κινητικά προβλήματα, λόγω των δομών προσβασιμότητας που διαθέτει το Τμήμα μας, σε συνδυασμό με τις δομές υποστήριξης και κοινωνικής μέριμνας των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιπρόσθετα, προωθεί την καινοτομία στη μάθηση και την έρευνα ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που παρακολουθούν το Δ.Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την επίτευξη των μελλοντικών τους επαγγελματικών στόχων.

Η Διευθύντρια του Προγράμματος

Καθηγήτρια Ελένη Δούδα