ΤΠΕ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές  προσεγγίσεις που αφορούν τη συνεισφορά των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ αγγλ. IT ή ICT) στην καταπολέμηση της Φυσικής Αδράνειας (ΦΑ) μέσω ενίσχυσης της Φυσικής Δραστηριότητας (ΦΔ). Η ΦΑ είναι από τους βασικούς κινδύνους θανάτου σε παγκόσμιο εύρος. Η ενίσχυση της ΦΔ σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού είναι ένας από τους βασικούς στόχους όλων των διεθνών οργανισμών και για το λόγο αυτό εκδίδονται οδηγίες ΦΔ για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην τήρηση των οδηγιών εφόσον παράγουν μετρήσιμες και «ευανάγνωστες» τιμές.

Κ202gr / Κ202en