Μαθήματα


Τα μαθήματα, οι ώρες διδασκαλίας και οι ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του εξαμήνου κατανέμονται σε τρία εξάμηνα ως εξής:

Μυοσκελετικές Παθήσεις και  Άσκηση K101gr K101en
Υποχρεωτικό 26 7,5
Νευρολογικές Παθήσεις και Άσκηση K102gr K102en
Υποχρεωτικό 26 7,5
Καρδιαγγειακές /Μεταβολικές Παθήσεις και Άσκηση K103gr K103en
Υποχρεωτικό 26 7,5
Θεραπευτική Άσκηση στο νερό K104gr K104en
Υποχρεωτικό 26 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Τύπος Μαθήματος Σύνολο ωρών διδασκαλίας ECTS
Μεθοδολογία  έρευνας στην Υγεία Κ201gr Κ201en
Υποχρεωτικό 26 7,5
ΤΠΕ  & Φυσική Δραστηριότητα Κ202gr Κ202en
Υποχρεωτικό 26 7,5
Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία Κ203gr Κ203en
Υποχρεωτικό 26 7,5
Τεχνικές Ενίσχυσης Ψυχοκοινωνικών Παραγόντων Αποκατάστασης Κ204gr / Κ204en
Υποχρεωτικό 26 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ Τύπος Μαθήματος   ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) Κ301gr / Κ301en
Υποχρεωτικό   30
           ή    
Πρακτική Άσκηση
Υποχρεωτικό   30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30