Κανονισμός Λειτουργίας


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Χρήστες
Δελτίο Ταυτότητας Βιβλιοθήκης
Συμπεριφορά των χρηστών μέσα στη Βιβλιοθήκη
Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων (copyright act 1968)
Δανεισμός Ειδών της Βιβλιοθήκης
Απώλεια ή καταστροφή δανεισμένου αντικειμένου
Διάρκεια δανεισμού
Αριθμός ειδών που μπορούν να δανειστούν
Παραβίαση κανόνων

Χρήστες
1. Τα ακόλουθα άτομα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης:
• Μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου, ενεργά ή σε σύνταξη.
• Φοιτητές του πανεπιστημίου.
• Απόφοιτοι του πανεπιστημίου.
• Μέλη του προσωπικού βιβλιοθήκης άλλων ιδρυμάτων.
• Προσωπικό και φοιτητές από άλλα ιδρύματα.
• Μέλη από οργανισμούς συνεργαζόμενους με το πανεπιστήμιο.

2. Άλλα πρόσωπα εκτός των προαναφερθέντων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις της Επιτροπή Βιβλιοθήκης, όπως αυτές τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν.

3. Η επιτροπή της βιβλιοθήκης μπορεί να καθορίσει ανά πάσα στιγμή:
• τις κατηγορίες των χρηστών, στους οποίους έχει δοθεί δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης.
• τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Δελτίο Ταυτότητας Βιβλιοθήκης
1. Για τους φοιτητές ως δελτίο ταυτότητας της βιβλιοθήκης ισχύει η φοιτητική τους ταυτότητα ή το πάσο.
2. Καθένας που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη, με το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την υποδομή της θα πρέπει να δείχνει το δελτίο ταυτότητας βιβλιοθήκης.
3. Κάθε τέτοιο άτομο που αρνείται ή παραλείπει να δείξει το Δελτίο Ταυτότητας της Βιβλιοθήκης αποβάλλεται από το χώρο της βιβλιοθήκης.
4. Δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης δια αντιπροσώπου.

Συμπεριφορά των χρηστών μέσα στη Βιβλιοθήκη
1. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή απομάκρυνση βιβλίου ή άλλου αντικειμένου της βιβλιοθήκης παρά μόνο σύμφωνα με τα άρθρα του Τμήματος αυτού του Κανονισμού.
2. Επιβάλλεται η τήρηση απολύτου ησυχίας στα αναγνωστήρια και στους χώρους παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους ανωτέρω χώρους με τσάντες και λοιπά αντικείμενα τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς με ανακοίνωση στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
4. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο από τη βιβλιοθήκη.
5. Κανένας δεν θα πρέπει να φέρει μέσα στη βιβλιοθήκη φαγητό ή ποτά και αναψυκτικά. Κανείς δεν επιτρέπεται να καπνίζει ή να τρώει μέσα στη βιβλιοθήκη παρά μόνο στους χώρους που υποδεικνύονται από τον βιβλιοθηκάριο.
6. Κανείς δεν θα πρέπει ηθελημένα να μετακινήσει, να κακομεταχειριστεί, να καταστρέψει ή να αποπειραθεί να καταστρέψει κάποιο βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο ή οποιοδήποτε έπιπλο της βιβλιοθήκης. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, το σκίσιμο σελίδων, το σβήσιμο κασετών, το σημάδεμα ή το γράψιμο σε κάποιο βιβλίο της βιβλιοθήκης ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο αποτελεί παραβίαση του κανόνα.
7. Κανείς δεν θα πρέπει να φέρει μέσα στην βιβλιοθήκη εύφλεκτο ή καυστικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στα περιεχόμενα στη βιβλιοθήκη. Αν οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο βρεθεί μέσα στη βιβλιοθήκη παραβιάζοντας έτσι αυτόν τον κανόνα, μπορεί να κατασχεθεί από τα αρμόδια όργανα της βιβλιοθήκης.
8. Κανείς δεν πρέπει να διαγράφει ένα αντικείμενο από ένα αρχείο ή κατάλογο της βιβλιοθήκης, να το μετακινεί σε άλλο αρχείο ή να το τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο.
9. Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εμπιστευτικό υλικό που υπάρχει μέσα στα αρχεία της βιβλιοθήκης με τροποποιήσεις, με παρεμβάσεις, για συναλλαγές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
10. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη κατάληψη θέσης στο αναγνωστήριο.
11. Δεν επιτρέπεται η είσοδος του χρήστη στις περιοχές της βιβλιοθήκης, στις οποίες δεν έχει πρόσβαση το κοινό, εκτός αν συνοδεύεται από κάποιον υπάλληλο της βιβλιοθήκης.
12. Δεν επιτρέπεται η διανομή ή η ανάρτηση αφισών, διαφημιστικών εντύπων, εφημερίδων ή άλλου υλικού, ανεπισήμων εγγράφων της βιβλιοθήκης ή του Πανεπιστημίου, εκτός αν υπάρχει έγκριση της Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
13. Κανείς δε μπορεί να κρατήσει ένα βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο της βιβλιοθήκης, με οποιοδήποτε πρόσχημα, για χρήση ή απόπειρα χρήσης μέσα ή έξω από τη βιβλιοθήκη.
14. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των χρηστών μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων (copyright act 1968)
1. Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το φωτοτυπικό μηχάνημα, το μηχάνημα αντιγραφής κασετών, το computer software ή άλλον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης κατά τρόπο που να παραβαίνει το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (και όπως αυτός τροποποιείται).

Δανεισμός Ειδών της Βιβλιοθήκης
Καταγραφή των δανείων
1. Ο δανεισμός κάθε αντικειμένου θα πρέπει να καταγράφεται από τον βιβλιοθηκάριο.
2. Κανένα αντικείμενο δεν πρέπει να μετακινείται από τη βιβλιοθήκη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, μέχρι να καταγραφεί.
3. Δεν δανείζονται τα αντικείμενα που είναι εμφανώς χαρακτηρισμένα ως μη δανειζόμενα. Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν τα περιοδικά, υλικό αναφοράς (όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κατάλογοι κ.ά.), εφημερίδες, κυβερνητικά κείμενα, βιβλία από διάφορες ειδικές συλλογές, ο άδετος τύπος, οπτικοακουστικό υλικό, microforms κ.ά. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης και ορισμένα από αυτά να φωτοτυπηθούν.
4. Έντυπο υλικό το οποίο δεν είναι σε επιτρεπτή κατάσταση διατήρησης, δεν δανείζεται έκτος της βιβλιοθήκης.
5. Έντυπο ή άλλο υλικό, το οποίο προέρχεται από δωρεές και στο οποίο η ελεύθερη πρόσβαση έχει περιορισθεί από τους δωρητές δεν δανείζεται. Επιτρέπεται η πρόσβαση τους μόνο σε ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης, εφ’ όσον δεν αντίκειται στους περιορισμούς του δωρητή και μόνο με την άδεια της Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
6. Είναι δυνατή η παραχώρηση-διαρκής δανεισμός εξειδικευμένων συλλογών εντύπου ή μη υλικού σε Τομείς ή Εργαστήρια, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. του αντιστοίχου Τμήματος, εφ’ όσον κριθεί αναγκαία για τη λειτουργικότερη εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Ο Τομέας Εργαστήριο αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή τις ευθύνες της βιβλιοθήκης για το υλικό αυτό.

Απώλεια ή καταστροφή δανεισμένου αντικειμένου
1. Ο δανειζόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια, ή καταστροφή του αντικειμένου κατά την περίοδο δανεισμού.
2. Στην περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή μη επιστροφής του δανεισμένου αντικειμένου, ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το κόστος της επιδιόρθωσης ή της αντικατάστασης του αντικειμένου στη βιβλιοθήκη. Επιπλέον υποχρεούται στην καταβολή προστίμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
3. Τα δικαιώματα του δανεισμού μπορεί να ανασταλούν με απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, από την ημερομηνία που κοινοποιείται η έγγραφη ενημέρωση για την πληρωμή, α) ως την ημερομηνία που γίνεται η πληρωμή, β) μέχρι τα αντικείμενα που αναγράφονται στην έγγραφη ενημέρωση για την πληρωμή, επιστραφούν σε καλή κατάσταση, μαζί με την εξόφληση προστίμου για την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης, και γ) μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι για την άρση της αναστολής του δικαιώματος του δανεισμού.

Διάρκεια δανεισμού
1. Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης μπορεί από καιρού εις καιρόν να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού για την κάθε κατηγορία αντικειμένων και χρηστών.
2. Είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ανακληθεί ο δανεισμός αντικειμένου πριν τη λήξη της προθεσμίας δανεισμού.
3. Αντικείμενα μεγάλης ζήτησης έχουν περιορισμένο χρόνο δανεισμού από 2-24 ώρες.
4. Αν πρόκειται κάποιος να λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε επιβάλλεται να επιστρέψει ό,τι δανείστηκε.
5. Ο βιβλιοθηκάριος μπορεί να τροποποιήσει τη διάρκεια δανεισμού, μετά από αίτηση του δανειζομένου και εφ’ όσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
6. Κάποιο αντικείμενο δεν θεωρείται ότι έχει επιστραφεί στη βιβλιοθήκη αν δεν παραδοθεί σ’ ένα από τα αρμόδια σημεία επιστροφής. Είναι υποχρέωση του δανειζομένου να σιγουρευτεί ότι το αντικείμενο που δανείστηκε από τη βιβλιοθήκη παραδόθηκε στο αρμόδιο σημείο επιστροφής.
7. H επιστροφή μπορεί να γίνει και με ταχυδρομική απόδειξη παραλαβής.
8. Επιτρέπονται μέχρι και 5 ανανεώσεις εντός ενός ακαδημαϊκού έτους.
9. Κάθε ανανέωση ισχύει για τόσες μέρες όσες είναι και το αρχικό περιθώριο δανεισμού.
10. Η ανανέωση μπορεί να γίνει μόνο αν το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν έχει ζητηθεί εν τω μεταξύ από κάποιον άλλο.
11. Αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει προσωπικά στον αρμόδιο υπάλληλο της βιβλιοθήκης ή να σταλεί ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail.

Αριθμός ειδών που μπορούν να δανειστούν
1. Όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν έως τρία (3) βιβλία.
2. O βιβλιοθηκάριος μπορεί να επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον δανεισμό περισσοτέρων αντικειμένων, εφ’ όσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Παραβίαση αυτών των κανόνων
1. Αν κάποιος παραβεί τα άρθρα αυτού του κανονισμού είναι δυνατόν να αποκλειστεί από τη βιβλιοθήκη για περίοδο 24 ωρών, μετά από απόφαση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
2. Κάθε τέτοιος αποκλεισμός θα έχει επιπρόσθετη ποινή, η οποία μπορεί να επιβληθεί, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
3. Η τήρηση των κανόνων της βιβλιοθήκης ελέγχεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία συνεδριάζει ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. Η ακροαματική διαδικασία είναι ανοιχτή για παρατηρητές.

Δικαιοδοσίες
1. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης υποχρεούται να συζητάει ενστάσεις από δανειζόμενους εναντίον της αφαιρέσεως των δικαιωμάτων δανεισμού.
2. Έχει το δικαίωμα να επικυρώσει, να μειώσει, ή να ακυρώσει την αφαίρεση των δικαιωμάτων δανεισμού.
3. Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν θα υπάρχει κανένα άλλο δικαίωμα ενστάσεως.
4. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης μπορεί να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν και αθροιστικά:
• Μια προειδοποίηση.
• Μια έγγραφη επίπληξη, η οποία περιλαμβάνεται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.
• Ένα πρόστιμο όχι μεγαλύτερο από 15 € για κάθε παράβαση
• Στέρηση για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη από 60 ημέρες από τα δικαιώματα δανεισμού της βιβλιοθήκης.
• Στέρηση από κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχει η βιβλιοθήκη.
• Απαίτηση από το άτομο να πληρώσει το κόστος επιδιορθώσεως ή αντικατάστασης ενός αντικειμένου κατεστραμμένου μερικώς ή ολικώς, περιλαμβανομένων και προστίμων για το κόστος κακομεταχείρισης.