ΦΕΚ Κανονισμού Δ.Π.Μ.Σ.


Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 2018 (ΦΕΚ 3732/2018, τ. Β’)


Επικαιροποιημένος Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ 7698/2023, τ. Β’)


Κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΦΕΚ 6466/2023,τ. Β’ και ΦΕΚ 6749/2023 τ. Β΄ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ