ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο χώρο της υγείας ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ως:

  • μέσο προσομοίωσης και διερεύνησης,
  • διακείμενο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων,
  • βάση επίδειξης και αλληλεπίδρασης και
  • εργαλείο πρόληψης, αποκατάστασης και μεγιστοποίησης της απόδοσης στην υγεία

Κ203gr / Κ203en