ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές υλοποίησης και συγγραφής μιας ερευνητικής μελέτης που σχετίζεται με την υγεία, εφαρμόζοντας τους κανόνες που ακολουθεί μια επιστημονική εργασία. Η οργάνωση μελετών στην υγεία, οι πειραματικοί σχεδιασμοί, οι δείκτες νοσηρότητας, τα μέτρα κινδύνου και διαγνωστικού ελέγχου, η επιλογή του θέματος, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η ερευνητική προσέγγιση, η ανάπτυξη της μεθοδολογίας, η συλλογή δεδομένων και η εκμάθηση στατιστικών αναλύσεων με εφαρμοσμένα παραδείγματα, η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και ο τρόπος ανάπτυξης της συζήτησης που καταλήγει στα συμπεράσματα μιας επιστημονικής μελέτης αποτελούν τα βασικά θέματα που αναπτύσσονται διεξοδικά στο παρόν μάθημα. Επίσης, σημαντική αναφορά γίνεται στην κατανόηση των σταδίων για τη συγγραφή και ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κ201gr / Κ201en