Φάκελος Υποψηφιότητας


Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους αποκλειστικά σε μορφή PDF, αποστέλλοντας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση protclin@phyed.duth.gr

Αίτηση υποψηφιότητας (1 αρχείο PDF) και
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
(1 ενιαίο αρχείο PDF με όλα τα δικαιολογητικά, με χαμηλή ανάλυση και όχι ξεχωριστό PDF αρχείο για κάθε δικαιολογητικό)

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν ενημερωτικό email επιβεβαίωσης υποβολής της υποψηφιότητας τους.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας  (ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2020)
2. Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση πτυχίων προερχόμενων από Ίδρυμα της αλλοδαπής, κατατίθεται πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Όσοι δεν έχουν ορκιστεί, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και

β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους.

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4. Μία (1) συστατική επιστολή (Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής)
5. Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική).

Επιπρόσθετα μοριοδοτούνται:

1. Δικαιολογητικά επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων
2. Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
3. Συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα
4. Άλλο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Σε περίπτωση που οι τίτλοι προέρχονται από ΑΕΙ/ΤΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ)
5. Aνώτερο επίπεδο του Β2 (καλής γνώσης)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή).

Σημείωση: Γίνονται αποδεκτά ευκρινή και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών που κατατίθενται στο φάκελο υποψηφιότητας, όταν έχουν εκδοθεί:
α) από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα (πχ οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, οι αναλυτικές βαθμολογίες)
β) από την αλλοδαπή (πχ οι τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών), υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι αποδέχονται ρητά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του Προγράμματος (GDPR – Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ΕΕ 2016/679).