Υποχρεώσεις φοίτησης


Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

  • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος.
  • Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.
  • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
  • Να υποβάλουν στις καθορισμένες προθεσμίες:

α) τη δήλωση πραγματοποίησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με συνοδευόμενη υπεύθυνη δήλωση ότι η διπλωματική εργασία ακολουθεί τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν σε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας γιατί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα επιβάλλονται κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα ή β) τη δήλωση της Πρακτικής Άσκησης.

  • Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
  • Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ., του Τμήματος και του Δ.Π.Θ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.