Υποτροφίες


Στο Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται μία (1) υποτροφία, σε φοιτητή/τρια πλήρους φοίτησης που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών.

Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή του/της φοιτητή/τριας από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων του Γ΄ εξαμήνου σπουδών.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα δεν δικαιούται υποτροφία από το Δ.Π.Μ.Σ.