Τέλη φοίτησης


Για το σύνολο του προγράμματος καταβάλλονται 3.000 ευρώ σε τρεις (3) δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου, με την 1η δόση να καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα. Πιο αναλυτικά:

1η δόση: 1.000 ευρώ (κατά την εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ)
2η δόση: 1.000 ευρώ (πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου – Σεπτέμβριος)
3η δόση: 1.000 ευρώ (πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου – Φεβρουάριος)

Απαλλαγή τελών φοίτησης

• Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα είναι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 2023-2024

• Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

• Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ.

• Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το προαναφερόμενο ποσοστό (30%), επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

• Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ.

• Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.