Χρονική διάρκεια φοίτησης


Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων, όπως αυτά κατανέμονται στα δύο πρώτα (Α’ και Β’) εξάμηνα καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είτε η υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης στο τελευταίο (Γ’) εξάμηνο σπουδών.

Η έναρξη και λήξη των εξαμήνων καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Το κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται με τη λήξη του Γ’ εξαμήνου σπουδών, εφόσον έχουν περατωθεί όλες τις υποχρεώσεις φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο τριπλάσιο διάστημα της προβλεπόμενης του Δ.Π.Μ.Σ. χρονικής διάρκειας.