Λειτουργία του Προγράμματος


Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του  ΤΕΦΑΑ  (στη Κομοτηνή) του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και απαιτεί περιορισμένη φυσική παρουσία για το συνολικό χρόνο εκπαίδευσης ενώ η υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια των σπουδών  για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι:

Α΄ εξάμηνο εντατικών μαθημάτων :

Δύο τρίημερα την άνοιξη κάθε έτους (συνήθως  Παρασκευή Σάββατο Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασύγχρονες και σύγχρονες διαλέξεις, συζητήσεις (forum) κ.λπ) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εξαμήνου πραγματοποιούνται το β΄ δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

Β΄ εξάμηνο εντατικών μαθημάτων :

Δύο τρίημερα το φθινόπωρο κάθε έτους (συνήθως  Παρασκευή Σάββατο Κυριακή) πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία όλων στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Οι υπόλοιπες διαλέξεις διεξάγονται με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, ασύγχρονες και σύγχρονες διαλέξεις, συζητήσεις (forum) κ.λπ) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι εξετάσεις του εξαμήνου πραγματοποιούνται το β΄ δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (μέθοδος εξ’ αποστάσεως).

Γ΄ εξάμηνο

Ο υποψήφιος επιλέγει είτε την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής είτε την  παρακολούθηση/ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν είτε στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος (ΤΕΦΑΑ στη Κομοτηνή) είτε σε τόπο επιλογής του υποψηφίου- και καταλαμβάνουν όλο το Γ’ εξάμηνο, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος θα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σε 6 μαθήματα των πρώτων 2 εξαμήνων (παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση).

 Κύκλος μαθημάτων από απόσταση:

Τα μαθήματα με τη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση (βιντεοσκοπημένες, ασύγχρονες και σύγχρονες συζητήσεις (forum)) πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Αναλυτικότερα:

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις

Με την μέθοδο αυτή η διάλεξη η οποία είναι βιντεοσκοπημένη, μπορεί να παρακολουθηθεί κατά την διάρκεια της εβδομάδας παράδοσης, την ώρα και την ημέρα που μπορεί ο φοιτητής/τρια.

Ασύγχρονη  και σύγχρονη διδασκαλία

Με την «ασύγχρονη διδασκαλία» οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, μια συγκεκριμένη διάλεξη εξ αποστάσεως που βρίσκεται σε ένα δικτυακό τόπο σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Σύγχρονη επικοινωνία

Με τη «σύγχρονη επικοινωνία από απόσταση» ο διδάσκων καθηγητής και οι φοιτητές είναι συνδεδεμένοι μέσω Η/Υ σε προκαθορισμένες μέρες και ώρες στη διάρκεια του εξαμήνου και πραγματοποιούν συζητήσεις σχετικές με απορίες που προέκυψαν από τα μαθήματα έχοντας αμοιβαία λεκτική επικοινωνία και ταυτόχρονη οπτική επαφή.

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι τους στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΔΠΘ. Δίνεται δε η δυνατότητα απόκτησης σύγχρονων (on-line) και ασύγχρονων (off-line) ηλεκτρονικών πληροφοριών είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε μέσα από τις τράπεζες πληροφοριών των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκών άλλων Τμημάτων.