Πρόγραμμα σπουδών


Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτούνται τρία (3) τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης (Α΄, Β΄ και Γ΄). Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει ο φοιτητής να έχει συγκεντρώσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες από τα μαθήματα και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διατριβή ή την Πρακτική Άσκηση.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά και πραγματοποιούνται με εντατική φοίτηση, με τις μεθόδους διδασκαλίας δια ζώσης  (65% των διαλέξεων) και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης (35% των διαλέξεων).

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται με τη λήξη του Γ’ εξαμήνου σπουδών (εφόσον έχουν περατωθεί όλες τις υποχρεώσεις φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ.).

Ο  μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο τριπλάσιο διάστημα της προβλεπόμενης του  Δ.Π.Μ.Σ. χρονικής διάρκειας.