Προϋποθέσεις και Κριτήρια επιλογής


Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι Προϋποθέσεις Επιλογής των υποψηφίων είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.).

β) Μία (1) συστατική επιστολή

Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (πχ Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης κλπ).

γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

  1. Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια): Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 2.
  2. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια, 5 μόρια για κάθε ένα):

Μοριοδοτείται με 5 μόρια ο 1ος συγγραφέας σε όλες τις περιπτώσεις (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ), με 3 μόρια ο 2ος συγγραφέας και από 1 μόριο στις υπόλοιπες θέσεις.

  1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια για κάθε έτος): Μοριοδοτείται πενταετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 60 μήνες μέγιστο, με 0,25 μόρια ο μήνας.
  2. Συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (μέγιστο 15 μόρια, 5 μόρια ανά πρόγραμμα).
  3. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα ΑΕΙ (25 μόρια) ή ΤΕΙ (15 μόρια)

Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.

  1. Για τους κατόχους πιστοποιητικών στην ξένη γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο του Β2 (καλής γνώσης), προστίθεται 10% των μορίων που συγκέντρωσαν.
  • Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παραπάνω κριτηρίων.
  • Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα.
  • Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.
  • Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Σημείωση: Διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  και για την αναγνώριση της επαγγελματικής προϋπηρεσίας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.