Πρακτική Άσκηση


Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται είτε να επιλέξει να εκπονήσει ατομικά και να υποστηρίξει δημόσια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  είτε να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση.

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέξει την υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης ισχύουν τα παρακάτω:

Την Πρακτική Άσκηση συντονίζει ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης (Συντονιστής Π.Α) ο οποίος είναι διδάσκων στο Δ.Π.Μ.Σ. και ορίζεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο απασχόλησης και προσδοκάται οι φοιτητές να κερδίσουν εργασιακή εμπειρία πάνω σε νέα θέματα, να βιώσουν την εφαρμογή νέων γνώσεων στην πράξη και να προετοιμαστούν για νέα περιβάλλοντα ή συνθήκες εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μέχρι το τέλος του Β’ εξαμήνου σπουδών υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος Επιβλέπων της Π.Α., δια μέσου της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Κανονισμό, μεταθέτουν με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό εξάμηνο, την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.

Η Π.Α. αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες εκφράζουν στο σύνολό τους τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωσή της.

  1. Ο Επιβλέπων καθηγητής της Πρακτικής Άσκησης

Ο Επιβλέπων της Π.Α.μπορεί είναι ένας εκ των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. που είτε επιλέγει ο ίδιος ο φοιτητής είτε ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., στην περίπτωση που δυσκολεύεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην εύρεση επιβλέποντα, κατόπιν γραπτής αίτησής του.

  1. Χώρος πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλους τους χώρους όπου λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. Ενδεικτικά αναφέρονται αθλητικές ομάδες, προπονητικά κέντρα, γυμναστήρια, ΚΑΠΗ, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές, εργαστήρια αποκατάστασης, φυσιοθεραπευτήρια, κέντρα αποθεραπείας, εργαστηριακές εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων φορέων του Δ.Π.Μ.Σ. κλπ

Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. προτείνει χώρους άσκησης και προπόνησης, τους οποίους δύναται να επιλέξει ο φοιτητής για να πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση.

Σε περίπτωση εργαζόμενου φοιτητή η Πρακτική Άσκηση θα γίνεται εκτός του ωραρίου της εργασίας του φοιτητή.

Πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης θα συμπληρώνεται Ειδικό Έντυπο, υπογεγραμμένο σχετικά, με τα στοιχεία του φορέα στον οποίο θα πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση καθώς και το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα αυτής.

Κατατίθεται από το φοιτητή, έκθεση πεπραγμένων (περιγραφή ασκησιολογίων που εφάρμοσε σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα κλπ) καθώς και αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες και βίντεο των δραστηριοτήτων του.

  1. Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης

Με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να αποσταλεί η τελική απολογιστική έκθεση από το φοιτητή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιβλέποντα της Π.Α. μετά την ολοκλήρωσή της.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει την Πρακτική Άσκηση ή μέρος αυτής:

– Είτε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που να διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που δημοσιεύονται να κρίνονται με διαδικασία ανεξάρτητης κρίσης,

– Είτε να την ανακοινώσει (προφορικά ή σε μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης) σε κάποιο Επιστημονικό Συνέδριο ή Συμπόσιο ή Ημερίδα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με πρακτικά συνεδρίων με τη μορφή σύντομης εργασίας.

Ο βαθμός της Π.Α. κατατίθεται από τον Επιβλέποντα και το έντυπο βαθμολογίας συνοδεύεται από:

– Βεβαίωση Περάτωσης της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή, η οποία εκδίδεται από το φορέα στον οποίο υλοποιήθηκε η Π.Α.

– Βεβαίωση από τον Επιβλέποντα για τη δημοσιοποίηση της Πρακτικής Άσκησης σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίων με τη μορφή σύντομης εργασίας

– Τελική απολογιστική έκθεση.