Μεταπτυχιακή Διατριβή


Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται είτε να επιλέξει να εκπονήσει ατομικά και να υποστηρίξει δημόσια Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  είτε να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση.

Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέξει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να περιέχει αναγνωρίσιμα στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστημονική γνώση.

Για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στον Οδηγό Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Η απόλυτη συνέπεια με τις οδηγίες είναι αναγκαία διότι η διατριβή ελέγχεται από τον Επιβλέποντα καθηγητή και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την τελική βαθμολόγηση και αποδοχή της διατριβής από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της τελικής παρουσίασής της.

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται τα εξής:

  1. Αίτηση – Υποβολή θέματος

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μέχρι το τέλος του Β’ εξαμήνου σπουδών υποβάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας στη Συντονιστική Επιτροπή, δια μέσου της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από τον Κανονισμό, μεταθέτουν με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό εξάμηνο, την έναρξη εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

  1. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας

Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, ορίζει τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας και συγκροτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 4 του Ν. 4485/2017, την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Η διπλωματική εργασία εκπονείται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή και αποτελεί προϊόν πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας. Για το σκοπό αυτό, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υπογράφουν δήλωση περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή, παρά μόνο με απόφαση της Σ.Ε., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή.

  1. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Για να εγκριθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Η παρουσίαση γίνεται σε δημόσια διαδικασία, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. το Φεβρουάριο, τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και στην τελική αξιολόγηση μπορεί να προσέλθει ο φοιτητής, μόνον εφόσον έχει περατώσει επιτυχώς όλες τις εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα.

Η τελική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα, αφού βελτιώσει την εργασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, να την παρουσιάσει στην επόμενη οριζόμενη ημερομηνία.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τη Μ.Δ.Ε. ή μέρος αυτής:

  • Είτε σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που να διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που δημοσιεύονται να κρίνονται με διαδικασία ανεξάρτητης κρίσης,
  • Είτε να την ανακοινώσει (προφορικά ή σε μορφή αναρτημένης ανακοίνωσης) σε κάποιο Επιστημονικό Συνέδριο ή Συμπόσιο ή Ημερίδα της ημεδαπής ή αλλοδαπής με πρακτικά συνεδρίων με τη μορφή σύντομης εργασίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπουδαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες του Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής.