Κριτήρια επιλογής


Προϋποθέσεις και Κριτήρια επιλογής

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι.

β) Μία (1) συστατική επιστολή

Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (πχ Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης κλπ).

γ) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

 

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:

  1. Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια): Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 2.
  2. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια, 5 μόρια για κάθε ένα):

Μοριοδοτείται με 5 μόρια ο 1ος συγγραφέας σε όλες τις περιπτώσεις (ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ), με 3 μόρια ο 2ος συγγραφέας και από 1 μόριο στις υπόλοιπες θέσεις.

  1. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια για κάθε έτος): Μοριοδοτείται πενταετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 60 μήνες μέγιστο, με 0,25 μόρια ο μήνας.
  2. Συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (μέγιστο 15 μόρια, 5 μόρια ανά πρόγραμμα)
  3. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα ΑΕΙ (25 μόρια) ή ΤΕΙ (15 μόρια)*

μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.

  1. Για τους κατόχους πιστοποιητικών στην ξένη γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο του Β2 (καλής γνώσης), προστίθεται 10% των μορίων που συγκέντρωσαν.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παραπάνω κριτηρίων.

Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα.

Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.