Διαδικασία / έντυπα εγγραφής


Η εγγραφή κάποιου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται κατόπιν επιλογής του με βάση τη σειρά κατάταξης, βάσει φακέλου υποψηφιότητας.

Για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ του Δ. Π. Θράκης στην Κομοτηνή ή να στείλουν ταχυδρομικά τα σχετικά δικαιολογητικά. Η εγγραφή θεωρείται ότι περατώθηκε όταν προσκομιστούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα εγγραφούν εμπρόθεσμα αναπληρώνονται από άλλους επιτυχόντες που προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων με βάση τη σειρά επιτυχίας.

Μετά την ολοκλήρωση και γνωστοποίηση των επιτυχόντων γίνεται η υποβολή αιτήσεων για ατελή φοίτηση.

Οι ημερομηνίες εγγραφής θα ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΜΣ-ΛΔΤΑΑ

ΕΛΚΕ-ΛΔΤΑΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ