Διοικητικά όργανα


Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του διιδρυματικού Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4485/2017, στο οποίο περιγράφονται και οι αρμοδιότητές τους αντίστοιχα είναι:

Η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), είναι εννεαμελής και συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. που εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και Ερευνητές που υποδεικνύονται από το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Δ.Π.Μ.Σ., για διετή θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών, που εκλέγονται από τους φοιτητές του Προγράμματος, για ετήσια θητεία.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 43 του ν.4485/2017 (Α’ 114), απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη και εκλέγονται από την Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. για διετή θητεία. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι και μέλη της Ε.Δ.Ε.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, μεταξύ των μελών της Σ.Ε. που κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) για διετή θητεία και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.