Διαδικασία επιλογής


Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων έχει ως εξής:

1) Καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. αρχικά ένας πλήρης κατάλογος όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

2) Η Επιτροπή  Επιλογής Εισακτέων :

  1. απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
  2. ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην προδημοσίευση του προσωρινού πίνακα επιλογής και ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια των ενστάσεων.
  • Μετά την εξέταση των ενστάσεων και με βάση τη τελική βαθμολογία του υποψηφίου καταρτίζει με αξιολογική σειρά τον τελικό πίνακα επιλογής.

3) Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τους 30. Στην περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ., εισάγεται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.

Επίσης ως υπεράριθμοι μπορούν μετά από αίτησή τους και μόνο ένας κατ΄ έτος να εγγραφούν μέλη των κατηγοριών Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

Οι επιτυχόντες, ύστερα από ενημέρωσή τους από τη Γραμματεία, καλούνται να απαντήσουν εγγράφως σε προθεσμία τριών (3) ημερών για το αν αποδέχονται την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. και τους όρους λειτουργίας του. Η μη εντός της ανωτέρω προθεσμίας απάντηση του επιλεγέντα υποψηφίου ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ενημερώνει τον αμέσως επόμενο στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό πίνακα επιτυχόντων.