Αρχείο Μ.Δ.Ε.


01_Αγγέλα Σαπουντζή

Τίτλος: Η επίδραση των ψηφιακών διαδραστικών αθλητικών παιχνιδιών στην ισορροπία ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ανασκόπηση
Συγγραφέας: Αγγέλα Σαπουντζή
Τριμελής Επιτροπή: Βερναδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Δημήτριος Κυριαζάνος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

02_Ρίζος Ευθύμιος

Τίτλος: Εγκυρότητα και αξιοπιστία φορητής εφαρμογής για την αξιολόγηση της επιλεκτικής προσοχής
Συγγραφέας: Ευθύμιος Ρίζος
Τριμελής Επιτροπή:

 

Βερναδάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Δημήτριος Κυριαζάνος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’